CONDICIONS D´UTILITZACIÓ

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

I. – INTRODUCCIÓ I OBJECTE

Arot és una marca comercial registrada que explota Jordi Mases Coberó amb número d’identificació fiscal: 38099185-F i domicili aL Passeig de Fabra i Puig, 197,4-3ª , 08016 Barcelona (en endavant Arot), que actua en els àmbits de la distribució i comerç de béns i serveis; i és propietari d’un lloc web a Internet (en endavant, el lloc web), a través del qual posa determinada informació a disposició dels seus usuaris, a més de comercialitzar determinats productes i prestar determinats serveis.

El lloc web és accessible des de diversos dominis o adreces d’Internet, el principal dels quals és: https://www.art-arot.com A través del lloc web,

Arot facilita als seus usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els “serveis”) posats a disposició per a Arot per tercers.

Els presents termes i condicions tenen per objecte establir i regular l’accés general al lloc web, així com als diferents continguts i serveis prestats per Arot o per tercers des i/o a través del mateix. Tant l’accés com la utilització general del lloc web n’atribueixen la condició d’usuari (en endavant, “l’usuari”), implicant necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en els termes i condicions generals d’accés i ús.

L’usuari queda expressament advertit i accepta que aquestes condicions poden canviar en el futur a lliure criteri d´Arot i sense que estigui obligat a fer-ne avís previ. En conseqüència, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari verificar els termes i condicions vigents en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web. La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través del lloc web – en particular l’entorn transaccional o botiga en línia del lloc web – es troba sotmesa a condicions particulars (en endavant, les “condicions particulars”) que, segons els casos, podran substituir, completar i/o modificar els presents termes i condicions generals.

II. – NIVELLS D’ACCÉS I REGISTRE D’USUARIS

Amb caràcter general, el mer accés al lloc web podrà ser lliure. Tanmateix, Arot condiciona, ara o en el futur, l’accés a determinades àrees del lloc web i la utilització de tots els seus serveis a que prèviament calgui emplenar el corresponent formulari de registre d’usuari.

Amb caràcter general, l’accés al lloc web a través d’identificació d’usuari per mitjà de xarxes socials es considerarà registre d’usuari i comporta necessàriament acceptar sense reserva o objecció aquests termes i condicions generals. Així mateix, Arot pot posar a disposició dels usuaris determinats serveis per als quals la utilització pogués requerir omplir registres addicionals i/o satisfacció de determinades contraprestacions dineràries.

Si és el cas, el registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el servei mateix o en les condicions particulars que el regulin.

La condició d’usuari del Arot requereix majoria d’edat legal. L’usuari manifesta i declara -en tot cas-, que, com a mínim, té 18 anys d’edat.

L’usuari garanteix la veracitat de la manifestació anterior, així com del conjunt de les dades de registre facilitades a Arot i és responsable de mantenir-les completament actualitzades mentre duri la seva condició com a usuari.

En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Arot o a tercers per la informació que faciliti. Arot es reserva el dret de negar l’alta en el lloc web. Aquesta negativa no comportarà dret a cap indemnització. Un cop es completi satisfactòriament el procés de registre, Arot donarà d’alta a l’usuari a la base de dades d’usuaris registrats.

Es generarà un compte amb la seva adreça de correu electrònic i “paraula clau d’inscripció” associada per cada usuari.

III. – OBLIGACIONS DE L’USUARI

Seran obligacions de l’usuari, sense detriment de les que sorgeixin a partir de les clàusules d’aquest document, les següents:

L’usuari està obligat a garantir la veracitat i exactitud de les dades de registre introduïdes en els sistemes d’informació d´Arot i dur-ne a terme totes les actualitzacions que siguin necessàries. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de: – les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Arot o a tercers per la informació que faciliti; – custodiar l”usuari” i la “contrasenya” amb diligència, impedint l’accés de terceres persones no autoritzades als mateixos i, per tant, assegurant-ne la confidencialitat; – notificar a Arot amb caràcter immediat qualsevol indici de l’existència d’una violació en la seguretat del lloc web, d’usos inapropiats o prohibits dels serveis prestats des d’aquest, o de fallades de seguretat de qualsevol índole.

– fer bon ús dels continguts, informació i serveis prestats des de o a través del lloc web, d’acord amb la llei, la bona fe i als bons costums generalment acceptats, Comprometent-se expressament a: – abstenir-se de realitzar pràctiques o usos dels serveis amb fins il·lícits, fraudulents, lesius de drets o interessos d´Arot o de tercers, infractors de les normes contingudes en el present contracte o en les condicions particulars que,

si escau, regulin qualsevol dels serveis prestats des o a través del lloc web; – abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips o serveis del lloc web o accessibles directament o indirectament a través del lloc web;

– respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d´Arot i de tercers sobre els continguts, informació i serveis prestats des de o a través del lloc web, abstenint amb caràcter general de copiar, distribuir, reproduir o comunicar de cap manera els mateixos a tercers, de no intervenir autorització expressa i per escrit d´Arot o dels titulars d’aquests drets

. IV. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el programari i els continguts del lloc web, inclosos: codi html, textos, animacions, imatges, etc. així com les marques, noms comercials i/o signes distintius mostrats, són propietat de Arot o de tercers i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol ús aliè al lloc web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol element del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit d´Arot.

V. – EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L’accés al lloc web no implica cap tipus de garantia, que Arot refusa expressament, respecte a la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència dels continguts, així com la utilitat o adequació a cap finalitat de qui hi accedeixi.

Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts que inclou o als quals es pugui accedir des d’aquest lloc web, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Arot no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts del lloc web o accessibles des de o a través d’aquest.

Arot NO garanteix de cap manera la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat dels continguts que integren el lloc web. Arot exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat, vigència o utilitat/adequació a finalitat alguna que l’usuari pogués haver atribuït als continguts que integren el lloc web.

El lloc web pot contenir enllaços a pàgines que, encara dins del lloc web es troben sota responsabilitat de tercers. Així mateix, el lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes a aquest. En ambdós casos, Arot no pot controlar o supervisar aquest contingut. Arot exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe, derivada de l’existència o possibilitat d’accés a aquests continguts.

Així mateix, Arot no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web d´Arot.

VI. – SEGURETAT I PRIVACITAT

Arot farà servir raonablement els mitjans al seu abast per proveir de sistemes de seguretat que protegeixin de forma raonable els seus sistemes i les dades contingudes en els mateixos contra atacs deliberats, programari maligne, etc. No obstant això, l’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet atès el caràcter obert, descentralitzat i global d’aquesta xarxa de comunicacions. Per aquest motiu,

Arot NO garanteix la inexpugnabilitat dels seus sistemes de seguretat ni la privacitat de la informació que allotgen. Arot exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per fallades de seguretat en el lloc web i les conseqüències que se’n puguin derivar. Ús de cookies: el lloc web de Arot fa servir cookies de sessió amb l’única finalitat de permetre i facilitar la interacció de l’usuari amb el lloc web. Igualment, els serveis d’estadístiques -propis o aliens-, emprats pel lloc web d´Arot podran fer servir cookies amb l’única finalitat d’establir mètriques i patrons d’ús del lloc. En cap dels dos casos, Arot utilitza o accedeix a les cookies per a finalitats diferents de les enunciades.

VII. – INTERRUPCIONS I/O SUSPENSIÓ DEL SISTEMA

Amb caràcter general, els diversos serveis estaran disponibles ininterrompudament a Internet. No obstant això, l’usuari queda advertit que Arot NO garanteix de cap manera aquesta continuïtat a causa de la naturalesa del mitjà a través del qual es presten.

L’usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet atès el caràcter obert, descentralitzat i global de la xarxa. Així, per exemple, a títol enunciatiu no exhaustiu, a continuació es recullen algunes de les situacions que poden interrompre temporalment la prestació d’aquests serveis: -tasques de manteniment en els servidors i/o línies de dades, -avaries en els servidors i/o línies de dades,

-atacs deliberats contra la seguretat i integritat del sistema, -virus informàtics o presència de codi maligne a les pàgines que conforma i que no són accessibles des del lloc web. Arot exclou, amb tota l’extensió que permet la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe derivada de la interrupció temporal en la disponibilitat del lloc web a la xarxa d’Internet. L’Usuari queda advertit que Arot podrà, en qualsevol moment, segons el seu criteri i sense cap obligació d’avisar prèviament, suspendre amb caràcter definitiu la presència del lloc web a la xarxa d’Internet i, per tant, dels serveis prestats des de o a través del mateix, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

Arot queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat de qualsevol classe derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d’aquests serveis. Advertiment sobre els estocs de producte mostrats a la botiga en línia del lloc web: el lloc web consta d’una secció de botiga en línia que pot mostrar informació sobre estocs disponibles de productes. Aquesta informació és comunicada, en cada cas, pel fabricant o distribuïdor dels mateixos. Arot fa esforços per mantenir actualitzada aquesta informació d’estocs al lloc web, en funció de la informació transmesa en cada moment pel fabricant o distribuïdor, però no pot garantir en tot moment l’adequació a realitat de la mateixa per tractar-se d’informació aliena, subministrada per tercers.

VIII. – BAIXA VOLUNTÀRIA, EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS

Qualsevol usuari podrà sol·licitar la baixa, en qualsevol moment, com a usuari del lloc web.

Arot disposarà d’un termini de 30 dies per examinar la situació d’aquest usuari respecte a tots els serveis a què es trobés subscrit per, si escau, emetre factura per tots els consums que, quan es rebi la sol·licitud de baixa, estiguin pendents de cobrar. Si no hi ha cap import pendent de liquidació i/o cobrament, la baixa es durà a terme amb caràcter immediat. En cas contrari, la baixa quedarà supeditada al fet que Arot cobri efectivament aquests imports.

L’Usuari respon del bon ús del lloc web i dels serveis contractats des de o a través del lloc web. Qualsevol ús dels serveis en contra que en faci l’usuari, comportarà excloure’l immediatament del lloc web i la pèrdua de la seva condició d’usuari registrat, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a què per part d´Arot hi hagi lloc.

La falsedat de les dades personals i/o professionals facilitades per l’Usuari durant el procés de registre en el lloc web o a qualsevol dels serveis prestats des de o a través del lloc web podrà comportar excloure’l immediatament del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals que, per part d´Arot o de tercers, hi hagués lloc.

Qualsevol tipus d’acció que l’usuari fes i que pogués posar en risc o danyar sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través del lloc web, comportarà excloure’l immediatament del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat, sense dret a indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a què per part d´Arot hi hagués lloc. Qualsevol tipus d’acció que l’usuari fes i que vulneri aquests termes i condicions, les condicions particulars que puguin regular serveis concrets, la Llei o els bons costums generalment acceptats, comportarà excloure’l immediatament del lloc web amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a què per part d´Arot es produïssin. L’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació, acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el mateix usuari com contra Arot, basada en usos dels serveis contraris a la llei, la moral, la bona fe i els bons costums generalment acceptats.

IX. – NOTIFICACIONS

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, Arot designa com a domicili de contacte l’especificat com a propi en l’encapçalament d’aquests termes i condicions. El correu electrònic facilitat per l’usuari durant el procés de registre al lloc web, serà el que farà servir Arot a efectes de practicar notificacions a l’usuari. L’usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que, a efectes de notificacions, estan referenciades en aquesta clàusula.

Totes les notificacions que efectuï Arot a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. Arot no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se pel fet que l’usuari vulneri la seva obligació de mantenir actualitzades les seves dades de contacte.

X. – PROMOCIONS

Arot podrà modificar sense previ avís les promocions i descomptes generats per les polítiques de promocions publicades a les seves pàgines web, i es reserva el dret a anul·lar o cancel·lar els descomptes obtinguts si sospita que han estat aconseguits de manera il·legítima o fraudulenta.

De la mateixa manera, Arot es reserva el dret de cancel·lar descomptes i restablir les dades originals dels usuaris en les promocions si es produeixen canvis en les condicions d’aplicació i/o generació de les regles i promocions que han generat aquests descomptes.

XI. – VALIDESA I ACORD COMPLET

La declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol estipulació continguda en els presents termes i condicions, no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules. Els presents termes i condicions dels serveis prestats per Arot a través del lloc web constitueixen l’acord total entre les parts, considerant-se de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, enteniment, afirmació, representació, negociació o propòsit d’acord en relació amb aquesta matèria.

XII. – LLEI APLICABLE I FUR

Els presents termes i condicions es regiran i interpretaran en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Tant Arot com l’Usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies. Per a la solució de totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se del desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies, totes dues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat -si escau- submissió legal obligatòria al fur d’una de les parts.

CONDICIONS PARTICULARS DE VENDA I. SERVEI A

rot té com a prioritat satisfer els seus clients i ho pretén aconseguir oferint el millor servei possible. Per tant, garanteix la qualitat dels productes lliurats i el lliurament d’aquests productes en les condicions que esmentem més endavant. A més, consideren que els productes es corresponen amb el que apareix al web. Ajuda Si necessiteu ajuda per a fer la compra en línia o sobre algun producte, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic info@art-arot.com, i estarem encantats d’atendre-us.

Privacitat Totes les dades que els clients faciliten a Arot les tractem amb extrema privacitat i només les faciliten a tercers quan és necessari per a lliurar la comanda i quan en doneu el consentiment en relació amb la contractació de serveis en els quals Arot intervé exclusivament com a intermediari. Les dades bancàries les tracta directament Pay Pal, el proveïdor que hem triat per al servei de cobrament electrònic per ser “la forma més ràpida i segura de pagar a Internet”. Per tant, Arot no veu mai la informació de la targeta de crèdit del client, simplement rep el pagament i els detalls de la comanda per a poder-la preparar. Per a més informació, visita www.paypal.com i/ o bé contacta’ns a través del formulari de contacte.

Reservat el dret d’utilitzar les dades comercials de manera anònima per estudiar els hàbits i usos de compra.

II. COMANDES Preu El preu dels productes és el que apareix al nostre web en cada moment, llevat que ocorregués algun error. Tots els preus inclouen l’IVA en vigor però exclouen els costos d’enviament que variaran en funció del nombre de productes comprats i el país on sigui el lliurament. Confirmació de la comanda Un cop el client hagi efectuat el pagament que correspon a la comanda se li enviarà una confirmació de la comanda en forma de correu electrònic.

III. PAGAMENT Mètode de pagament Els pagaments de les comandes es poden fer amb targeta de crèdit o dèbit o amb un compte de Pay Pal. També es poden fer per transferència bancària abonant l’import al nostre compte. En cas de dubte, podeu escriure’ns un missatge de correu electrònic a info@art-arot.com.

IMPORTANT: NO CAL TENIR UN COMPTE DE PAY PAL; EL CLIENT POT PAGAR AMB TARGETA DE CRÈDIT (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER o AURORA) O BÉ PER MITJÀ D’UNA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. Privacitat i seguretat Pay Pal és la manera més fiable, segura i ràpida de fer pagaments per Internet. En efecte, en ser Pay Pal qui fa els cobraments directament als nostres clients,

Arot no té accés a les dades bancàries dels clients. Pay Pal ens ingressa els diners i les dades necessàries per a preparar la comanda. Per a més informació visita www.paypal.com o bé contacta’ns a través del formulari de contacte. Reemborsament Només es reemborsarà en cas que el producte lliurat sigui defectuós. En aquest cas, el client s’haurà de posar en contacte de manera immediata a través del formulari de contacte detallant el producte així com el defecte que té. Un missatger recollirà el producte defectuós i el substituirem per un altre producte igual. Si ja no estigués disponible, se li reemborsarà l’import de la comanda. IV. TRANSPORT El lliurament de les comandes està subcontractat a Transabadell i a GLS. Lloc de lliurament

El lloc del lliurament és el que indica el client quan fa la comanda. Si en el moment del lliurament no és a l’adreça o no hi ha ningú per signar, es tornarà a intentar posteriorment. Transabadell i GLS ens sol·licita també un telèfon de contacte per a concretar una hora de lliurament. Termini de lliurament El termini de lliurament dins l’Estat espanyol és de 2 a 4 dies laborables a partir del dia laboral després d’haver rebut el pagament.

El termini de lliurament internacional en l’àmbit d’Europa és de 3 a 10 dies laborables. Les comandes es confirmen en efectuar el pagament de la comanda.

A més, s’enviarà un missatge de correu electrònic per confirmar-ho. Devolucions Les devolucions només s’admetran en cas que el producte lliurat sigui defectuós i fins a 15 dies després d’haver-lo rebut. En el cas de rebre un producte defectuós, el client s’haurà de posar en contacte amb nosaltres immediatament mitjançant el formulari de contacte, detallant el producte i el defecte. Una empresa de transport el recollirà al domicili del client (o el lloc alternatiu que triï) per a substituir-lo.

En aquest cas, Arot es farà càrrec dels costos de transport. V. EMPRESA Per a qualsevol consulta, reclamació o suggeriment, el client es pot posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@art-arot.com

 
 

Si en voleu conèixer mes sobre la web, només teniu que seguir navegant en el lloc o entrar en el nostre perfil d´Instagram.